Regulamin sklepu

Regulamin i polityka prywatności

Sprzedawcą jest "Audiohit" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana III Sobieskiego 11 zwana dalej SKLEPEM
NIP 6342699035 , Regon 241070844, KRS 0000317551 , organ rejestrowy - Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gospodarczy,  ( kapitał zakładowy 55000 zł )

 

Klient - osoba prawna lub fizyczna korzystająca z niniejszej witryny internetowej

Nabywca - osoba prawna lub fizyczna która zawarła umowę ze Sklepem

Konsument - osoba będąca konsumentem w świetle obowiązujących przepisów prawa

Transport własny Audiohit - dostawa towaru w sposób wybrany przez sprzedawcę

 

I. Towary i Zamówienia

1. Wszystkie podane przez SKLEP ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. Oferowane przez SKLEP towary są fabrycznie nowe, nieuszkodzone i objęte gwarancją producenta. Fabryczny karton lub blister są komplementarne z towarem i do niego przynależą. Inne opakowanie użyte na czas transportu nie przynależy do towaru.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie po wysłaniu zamówienia.

4. Zamówienia należy składać korzystając z formularza będącego częścią niniejszej witryny internetowej 
5. Zamówienia są potwierdzane lub odrzucane pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
6. Złożenie zamówienia jest tyko zaproszeniem do zawarcia umowy.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sklepem dochodzi po łącznym spełnieniu warunków: potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia przez SKLEP i  późniejszej zapłaty zadatku lub pełnej ceny za towar przez Nabywcę.


II. Dostawa Produktów i Transport
1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep oraz zapłaty za towar w przypadku gdy zostanie przez nabywcę wybrany sposób dostawy firmą kurierską lub 30 dni w przypadku wybrania opcji transportu własnego Audiohit. Podczas przyjmowania zamówienia może zostać uzgodniony z nabywcą inny termin realizacji nie dłuższy jednak niż 30 dni.

2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy za zgodą Nabywcy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie własnym lub dostawców.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, SKLEP zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów. Sumaryczne koszty dostawy nie będą wtedy wyższe niż koszty podane podczas składania zamówienia.
4. Zamówione towary będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportu własnego Audiohit lub w inny sposób obustronnie uzgodniony.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówione produkty wracają do SKLEPU i mogą być odebrane w jego siedzibie.
5. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić w obecności osoby wydającej towar, czy przesyłka jest kompletna lub nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.  Rozpatrzenie ewentualnej reklamacji na uszkodzenia lub braki powstałe podczas transportu następuje głównie w oparciu o spisany w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokół Reklamacji" Spisanie protokołu nie jest konieczne ale może utrudnić dochodzenie roszczeń.
6. Koszty transportu towaru ponosi Nabywca w kwocie podanej przed wysłaniem zamówienia do Sklepu, o ile przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży nie uzgodniono inaczej.
Koszty transportu podane są w formularzu podczas składania zamówienia.
7. Sklep sprzedaje i dostarcza towary tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej


III. Reklamacje, warunki gwarancji, serwis.
1. Gwarancją objęte są wady fabryczne towarów w okresie nie krótszym niż 24 miesięcy od daty zakupu. Oferowane produkty posiadają gwarancję fabryczną, importera lub innego zobowiązanego dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
2. Gwarancją nigdy nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, lub konserwacji oraz zawinione przez użytkownika uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub wynikłe ze zmiany fabrycznego oprogramowania. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji.
3. Wady i niezawinione uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie i zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
4. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail na adres sklep@audiohit.pl lub listu poleconego do SKLEPU. W przypadku reklamacji Nabywca dostarcza zakupiony i  odpowiednio zabezpieczony na czas transportu  towar do siedziby SKLEPU lub pod inny uzgodniony adres serwisu, we własnym zakresie lub korzystając z usług firmy zaakceptowanej i opłaconej przez sprzedającego. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu do Sklepu a spowodowane nieodpowiednim zapakowaniem towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni.
5. Spory
Ewentualne spory rozstrzygane są przez właściwe sądy, a jako konsumenci mogą Państwo także skorzystać z europejskiej platformy pozasądowego rozstrzygania sporów ODR. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr mogą Państwo
uzyskać wszystkie potrzebne informacje w sprawie możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.

IV. Zwroty. 
Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia kompletnego towaru bez podania przyczyny o ile zostało złożone stosowne oświadczenie. Konsument zwraca kompletny towar własnym staraniem. Sklep ma maksymalnie 14 dni na zwrot należnej kwoty, wynikającej z dowodu zakupu, tym samym sposobem płatności w jakim zostało opłacone zamówienie lub innym, na który Sklep i Nabywca wyrażą zgodę.

Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadkach opisanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE

ORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

„ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” lub
„w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Audiohit sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 11 40-082 Katowice, tel. 32 352 62 20, biuro@audiohit.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz z dowodem zakupu własnym staraniem na adres:

Audiohit sp. z o.o. ul. Rybnicka 62 43-180 Orzesze, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak sprawdza się to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 

 

 

WZÓR FORMULA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Audiohit sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11 40-082 Katowice
tel. 32 352 62 20 mail: sklep@audiohit.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
V. Płatności
1. Sklep oferuje następujące możliwości zapłaty za zamówienia

a. Przedpłata na konto bankowe AUDIOHIT Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 11 40-082 Katowice
     numer rachunku: 85 1050 1634 1000 0090 6567 2272 BANK ING

b. Gotówka - przy odbiorze osobistym.

c. Płatność on-line - szybki przelew z natychmiastowym potwierdzeniem płatności realizowany za pośrednictwem PayU,      Przelewy 24, iMoje, Payeezy

d. Płatność kartą - przy odbiorze osobistym.

e. Zakup na raty lub płatność opóźniona- przy odbiorze osobistym i płatności online
   - Creadit Agricole , raty PayU, kup z Twisto

f. Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki


2. Wpłaty nieuzgodnione lub będące wynikiem zapłaty za zamówienia niepotwierdzone
będą zwracane w ciągu siedmiu dni w sposób uzgodniony z nabywcą w kwocie otrzymanej przez Sklep, a pomniejszonej o koszty przelewu.

VI Dane osobowe i cele ich przetwarzania

1. Dane osobowe podane na etapie rejestracji bądź składania zamówienia, będą przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązującym prawie. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi zamówienia. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mogą Państwo dyspozycje w tej sprawie składać drogą mailową na adres biuro@audiohit.pl lub listem poleconym na adres siedziby Audiohit sp. z o.o.

2. O ile wyrazili Państwo na to zgodę , podany przez Państwa adres email może być wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów audiohit.pl. Zgoda na wykorzystywanie adresu mailowego lub otrzymywanie newslettera może być cofnięta w każdym czasie, poprzez poinformowanie nas o cofnięciu zgody lub rezygnacji drogą mailową.

3. Jeżeli wybiorą Państwo płatność za pośrednictwem operatora finansowego, Państwa dane będą przekazane temu  operatorowi w celu realizacji płatności.

4. Jeżeli wybiorą Państwo płatność za pośrednictwem:
ING Banku Śląskiego S.A. lub Twisto Polska sp. z o.o. 
     Państwa dane będą przetwarzane w celu
   a.przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Jeżeli wybiorą Państwo sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Państwa dane zostaną przekazane wybranej firmie     kurierskiej w celu dostarczenia towaru

6. Poza celami wskazanymi w punktach 1 do 5 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane.

7. W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

8. Czas przetwarzania danych
    Sklep może przetwarzać dane
    a) przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
    b) przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
    c) czas potrzebny na dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową gdzie prawnie uzasadnionym celem
        jest  dochodzenie należności oraz do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania                            egzekucyjnego
    d) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i archiwizowania dokumentów księgowych


VII.  Operatorem i właścicielem witryny oraz edytorem treści jest Marek Roth . 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z witryny odbywa się na podstawie Regulaminu SKLEPU.
2. Jeżeli w opisie towaru brak jest informacji, że towar znajduje się na stanie magazynowym sklepu, to znaczy, iż ten towar sprowadzany jest wyłącznie na zamówienie nabywcy.
3. Wszystkie wymienione nazwy produktów i logotypy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
4. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Ewentualne błędy w prezentacji towarów będą prostowane najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż na etapie potwierdzania zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

IX. Pliki cookies.

Sklep internetowy nie zbiera samoczynnie danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy i są przechowywane na Państwa komputerze tylko wtedy, gdy mają Państwo uruchomioną funkcję ich zapisu. Pliki zawierają niektóre informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie dla Państwa wygody.

X. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu jest sprzeczny z aktualnie obowiązującym prawem, to jest on nieważny w tej części  w której ta sprzeczność zachodzi. Nie ma to jednak wpływu na ważność pozostałych zapisów regulaminu.

Sklepy Internetowe KQS.store.